Trục dẫn hướng cho tấm đẩy

Trục dẫn hướng cho tấm đẩy

Trục dẫn hướng cho tấm đẩy

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Lò xo khuôn mẫu TB